بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری(Account Based Marketing: ABM)

بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری

*برنــــد سازی شخصــی*

معرفی برندسازی شخصی و روش‌های کاربردی آن برند‌سازی شخصی مسیر و روندی مداوم و هدفمندی به منظور تثبیت یک برند است. برندسازی شامل مراحلی است که شما با کاربرد و استفاده از اصولی، نام خود و برندتان را برای مشتری و مخاطبان معنی می‌کنید. به عبارت دیگر اینکه مخاطب را از وجود خود و برندتان […]

پیمایش به بالا