1- آمیخته بازاریابی(Marketing Mix)

به مجموعه عوامل اصلی گفته می شود که در یک برنامه بازاریابی باید گنجانده شوند.برای فعالیت های محصول محور ، آمیزه بازاریابی با عبارت “4P” و برای فعالیت های خدماتی بصورت “7P” نشان داده می شود.بازاریابی 1-Product(محصول): آنچه که قرار است تبلیغ شده و فروخته شود محصول یا خدمات شرکت است. باید تمام جنبه های […]

پیمایش به بالا